PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • da grym reefer – death wish 2

Izvođač: da grym reefer - Naziv pesme: death wish 2 

Tekst & Prevod: da grym reefer - death wish 2 Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od da grym reefer! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od da grym reefer i pogledajte koje još pesme imamo od da grym reefer u našoj arhivi, kao što je death wish 2.

ORIGINAL

1st verse:
(Chorus)
Mama, oooooooh
I don't want to die
Sometimes wish I'd never been born at all (echoes)
(Grym Reefer!!! Death Wish 2!!!
Sophomore's Curse!!! Let's go, nigga!!!
It's like this....)
Motherfuckers wanna kill me,
Fuck it we were born 2 die
No one dies of old age;
Niggaz die at 25
People thought at 18...
I'd be dead from suicide,
Still here, still livin'
Even to my own suprise...
Bank account is on the rize,
Niggaz wanna see me fall
All I have in this world
Is my fuckin word and balls
No on knows when GOD will call
Everyday a casket fall,
Another death; a different cause;
Life's 2 short 2 take a pause;
So I live it too the fullest;
Keep a tone and stay with bullets;
Nigga, keep my finga on the trigga,
Don't think I'm scared to pull it.
I don't trust nam nigga,
I ain't fuckin playin nigga,
Tell U 2 ya face,
So we have a understanding nigga;
Nowadays we all are killaz,
Even little kids are killaz;
GOD is getting pissed off;
Now I see the ending nearer;
While we sittin gettin high;
Bout to get blown off the map;
Ask Bush the reason why....
Our people being sent to die...
(Hook)
(I wish)...Every hater in the world would just die;
(I wish)...All my enemiesmit suicide;
(I wish)...Instead of being born, I wish I would've died;
(I wish)...I didn't have to got to hell and then fry;
(Verse 2)
Yeah, THAT was the track, now...
THIS is the track now;
Bring it back to the trap,
In my hood, 2 our map;
Where niggaz shot in the streets,
Die in they momma's lap;
This ain't just a fuckin' rap;
This ain't just a fuckin' track;
This is like a testimony;
Cussin, but I'm human only;
Ain't nam nigga perfect;
Ain't nam nigga hurtin' me, or one of mines;
Without me dying or havin' 2 do some time;
Eye for an eye, nigga;
Crime for a crime, nigga;
Fuck a punch-line, nigga;
This is real life, nigga;
I'm sick of all the hatin;
Niggaz know what I'm talkin' bout;
Quit hatin, niggaz,
If you know what I'm talkin bout;
Lord, have mercy;
Cuz I don't wanna talk it out;
Matter fact, Change the subject;
I ain't gon' talk about it;
I know all about cha snitching;
Cuz, niggaz talk about it;
I ain't finna be the one to go and run squawk about it;
But U are,
Now ya fu-ture looks dim;
That's why I'm here,
That's why I'm HIM;
That's why I'm GRYM......
And niggaz know what it is;
U got a problem?
Motherfuckaz know where I live;
...And I ain't hiding;
Nope, I ain't hiding from shit;
Cuz, everybody got a gun and anyone can load clips;
Mom forgive me;
Send a prayer...
Just in case I don't make it home;
Either from a bid, or a clip to my naked dome;
Let me say I love you;
Last time...through this microphone;
Shed a tear and push along;
GOD finally called me home....
Daddy left, but glad he gone;
One would think I'm sad he gone;
But I'd rather U'd be alone than dealing with a nigga wrong;
For you in unhappy;
Practically be trapped a home;
Hee in drunk and dragging home;
Nigga will have to crack his dome;
Love you more than life itself;
For your fortune;
Trade my wealth;
This song might make you sad to death,
Cuz tragically I think to self.....(echoes)
(Chorus)
Mama, oooooooh
I don't want to die
Sometimes wish I'd never been born at all
Mama, oooooooh
I don't want to die
Sometimes wish I'd never been born at all
Mama, oooooooh
I don't want to die (I hold heat, cause)
I don't want to die (I'll make you bleed, cause)
I don't want to die (I'll put you deep cause)
...Sometimes wish I'd never been born at all
Mama, oooooooh
I don't want to die
Sometimes wish I'd never been born at all (echoes)

PREVOD

1. стих:
(Припев)
Мама, ооооооох
Не желим да умрем
Понекад бих пожелео да се уопште никада нисам родио (одјек)
(Грим Реефер !!! Деатх Висх 2 !!!
Сопхоморе'с Цурсе !!! Идемо, црњо !!!
То је овако....)
Јебе ме желе убити,
Јеби се, рођени смо 2 мртваца
Нико не умире од старости;
Црњаци умиру у 25. години
Људи су мислили у 18 ...
Био бих мртав од самоубиства,
Још увек ту, још увек живи
Чак и на своје изненађење ...
Банковни рачун је у току,
Ниггаз хоће да ме види како падам
Све што имам на овом свету
Моја јебена реч и муда
Не зна се када ће Бог назвати
Сваког дана пада ковчега,
Још једна смрт; другачији узрок;
Живот 2 кратка 2 пауза;
Тако да и ја то живим најпотпуније;
Држите тон и будите меци;
Црњо, држи моју фингу на тригги,
Не мислите да се бојим да то повучем.
Не верујем нам нигга,
Ја нисам јебено игра црња,
Реците У 2 иа фаце,
Дакле, ми немамо разумевање;
Данас смо сви киллаз,
Чак су и мала деца киллаз;
БОГ се љути;
Сада видим крај ближе;
Док седимо постајемо високо;
Боут како би вас разнео са мапе;
Питајте Бусха зашто ...
Наши људи су послани да умру ...
(Кука)
(Волио бих) ... Сваки мрзитељ на свијету управо би умро;
(Желим) ... Сви моји непријатељи самоубиство;
(Волио бих) ... Умјесто да се родим, волио бих да сам умро;
(Волио бих) ... Нисам морао долазити у пакао и онда пржити;
(Стих 2)
Да, то је била стаза, сада ...
ОВО је сада стаза;
Врати га у замку,
У мојој хаубици, наша карта;
Где су црнци пуцали на улицама,
Умри у мамином крилу;
Ово није само јебени рап;
Ово није само јебена стаза;
То је попут сведочења;
Цуссин, али ја сам само човјек;
Нисмо нигга савршени;
Немој да ме црња озлиједи, или једна од мина;
Без мене да умрем или умрем 2;
Око за око, црња;
Злочин за злочин, црња;
Јебеш пункт, црња;
Ово је стварни живот, црња;
Мука ми је од свега хатина;
Црњаци знају о чему причам;
Затворите хатин, црња,
Ако знате о чему причам;
Боже смилуј се;
Јер не желим да причам о томе;
Чињеница, Промените тему;
Нећу причати о томе;
Знам све о шанцу;
Јер, црњаци разговарају о томе;
Нећу бити тај који треба да идем и трчим о томе;
Али У јесте,
Сада вам изгледа фу-туре;
Зато сам овде,
Зато сам ХИМ;
Зато сам ГРИМ ......
А црњаци знају шта је то;
Имаш проблем?
Мотхерфуцказ знам где живим;
... и ја се не кријем;
Не, не кријем се од срања;
Јер, сви имају пиштољ и свако може учитати копче;
Мама опрости ми;
Пошаљи молитву ...
За сваки случај ако га не вратим кући;
Или од понуде или клипа до моје голе куполе;
Дозволите ми да кажем да вас волим;
Последњи пут ... преко овог микрофона;
Излијте сузу и гурните је;
БОГ ме напокон позвао кући ....
Тата је отишао, али драго му је што је отишао;
Човек би помислио да сам тужан што је отишао;
Али радије бих да сам сам него да се лоше бавим црњаком;
За вас несрећни;
Практично да будете заробљени у кући;
Хее у пијаном стању и вући се кући;
Црња ће морати да му разбије куполу;
Волим те више од самог живота;
За твоју срећу;
Трговина мојим богатством;
Ова песма би вас могла наљутити до смрти,
Јер трагично сматрам да сам себе ... (одјеци)
(Припев)
Мама, ооооооох
Не желим да умрем
Понекад пожелим да се уопште нисам родио
Мама, ооооооох
Не желим да умрем
Понекад пожелим да се уопште нисам родио
Мама, ооооооох
Не желим да умрем (имам топлоту, узрок)
Не желим да умрем (учинићу да искрвариш, узрок)
Не желим да умрем (поставићу вам дубок разлог)
... Понекад би пожелео да се уопште никада нисам родио
Мама, ооооооох
Не желим да умрем
Понекад бих пожелео да се уопште никада нисам родио (одјек)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com