PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • elend – du trfonds des tnbres

Izvođač: elend - Naziv pesme: du trfonds des tnbres 

Tekst & Prevod: elend - du trfonds des tnbres Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od elend! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo e od elend i pogledajte koje još pesme imamo od elend u našoj arhivi, kao što je du trfonds des tnbres.

ORIGINAL

Horror, Lucifer solutus,
Anguis a catenis suis liberatus.
A sparkling shade of hate embraced the whole
horizon.
A shadow of horror is risen
The Sun is bent.
Consumed with deepest sins.
Terror rains from the skies.
De caelo pluit terrore,
Igne et aestu, igne ardenti,
In fornacem ignis aeterni.
Abyssus umbras suas ingentes
Iacet in latera adamenteia.
Nos devorat lux repercussa.
Above your visions, a circumradiant Sun,
And in your Eyes, vibrant with echoes,
A deafening and neverendingmotion.
The path of the Angel is a firmament of tears.
Fawn blazes of fury from the First Eye of God.
Mikhal. Raphal. Gabriel.
Uriel. Raguel. Sarakiel.
Moloch. Chamos. Baalim. Astharoth. Astarte.
Belial. Belzebub. Apollyon.
In Inferno reigned the enchanters of pain.
We write the scriptures of moans.
We spread the spawn of Despair.
Shaitan Lucifer
Lucifer, qui mane oriebaris.
Kill me for Thy Name's Sake.
Omega and alpha, the last and the first,
He that liveth through death and life inverted.
Hell was not so dark a labyrinth to hide his face,
Admire it scarred by lightnings.
For Thee I beheld no Mercy Seat of gold...
But the screams of Heaven crucified.
In profundis tenebrarum
Aurei cruentique solis occasus.
Dominus fletum e Styge hausit,
Solus beryllus continet lucentes illas lacrimas.
Dominus fletum e Styge hausit,
Tamen in eius profundis
Abyssus abyssum invocat.
The Light echoes the Light.
The dead envy the dead.
Our burned feathers cloud
The infinite reflexion of the decentred moons.
In the dead of the night,
The heart of the night
Knows a more shining star.
Sub atro sole
Tenebris lucet abyssus temporis.
Domini nomen foedatum,
Peritum regnum caelorum.
I unname Thee, Ialdabaoth.
Under a black sunset
Every creature foundered
In the petrifying abyss of Time.
Paradise regained!
Paradise regained!
Paradise regained!
We reap the fruits of glory ...
Miserere

PREVOD

Ужас, Луцифер солутус,
Ангуис а цатенис суис либератус.
Блистава нијанса мржње обухватила је цјелину
Хоризонт.
Уздише се сенка ужаса
Сунце је савијено.
Потрошен најдубљим греховима.
Са неба киша пада киша.
Де цаело плуит терроре,
Игне ет аесту, игне арденти,
Ин форнацем игнис аетерни.
Абиссус умбрас суас ингентес
Иацет ин латера адаментеиа.
Нос деворат лук реперцусса.
Изнад ваших визија, окружујуће Сунце,
А у вашим Очима, живе са одјеком,
Заглушујуће и несметано кретање.
Пут Анђела је светлост суза.
Фаун пламти од бијеса из Првог Божјег ока.
Микхал. Рапхал. Габриел.
Уриел. Рагуел. Саракиел.
Молоцх. Цхамос. Баалим. Астхаротх. Астарте.
Белиал. Белзебуб. Аполлион.
У Инферну су владали чаробници бола.
Ми пишемо Свето писмо о јаукању.
Ширили смо мријест очаја.
Схаитан Луцифер
Луцифер, куи мане ориебарис.
Убиј ме због твог имена.
Омега и алфа, последњи и први,
Онај који живи кроз смрт и обрнути живот.
Пакао није био тако мрачан лавиринт да сакрије своје лице,
Дивите се преплашен муњама.
За тебе нисам видео ни милосрдног златног места ...
Али небески крици су разапети.
Ин профундис тенебрарум
Ауреи цруентикуе солис оццасус.
Доминус флетум е Стиге хаусит,
Солус бериллус цонтинет луцентес иллас лацримас.
Доминус флетум е Стиге хаусит,
Тамен ин еиус профундис
Абиссус абиссум инвоцат.
Светлост одјекује Светлошћу.
Мртав завиди мртвима.
Наше спаљено перје облак
Бесконачан одраз децентрираних месеци.
У ноћи мртве,
Срце ноци
Познаје сјајнију звезду.
Суб атро ђон
Тенебрис луцет абиссус темпорис.
Домини номен фоедатум,
Перитум регнум цаелорум.
Преименујем те, Иалдабаотх.
Под црним заласком сунца
Свако створење основано
У окамењеном понору Времена.
Рај се вратио!
Рај се вратио!
Рај се вратио!
Ми жемо плодове славе ...
Мисерере

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com